อบตป่าตึง

posted on 11 Jun 2010 16:38 by fluktee
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539
 
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
  "อยู่ดี  มีสุข"
 
นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
 
ด้านชุมชนเข้มแข็ง
     1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม เกษตรผสมผสาน และการปศุสัตว์ เน้นใช้ปุ๋ยชีวภาพ สนับสนุนการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในพื้นที่ และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
     2. สนับสนุนส่งเสริมงบประมาณเพื่อการอบรมและแนะแนวอาชีพ ให้กลุ่มอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วและส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพใหม่ พร้อมทั้งหาตลาดรองรับผลผลิต
     3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหาและความต้องการของตนเองและชุมชน โดยร่วมคิด ร่วมลงมือทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ พร้อมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวตำบลป่าตึง
     4. ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านจัดทำแผนชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งพึ่งตนเองเพื่อประโยชน์ต่อคนในหมู่บ้านและหวังผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
     5. สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเข้มแข็งในทุกหมู่บ้าน
ด้านพัฒนาเมือง
     1. ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลป่าตึงให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย พร้อมจัดทำแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม
     2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 5 ชนเผ่า
     3. จัดงบประมาณเพื่อการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ขยาย และรักษาพื้นที่ป่าชุมชนที่อยู่ให้มากขึ้น
     4. ดูแลแนวเขตที่สาธารณะให้ชัดเจนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
     5. พัฒนาระบบชลประทานและปรับปรุงระบบเหมืองฝายให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
     6. ดำเนินการขุดลอกลำน้ำจัน ทำคันดินกั้นน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนของราษฎรจำนวน 8 หมู่บ้าน
     7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางถนนสายหลัก โดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นประเภทไม้ดอก และไม้ประดับ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่โครงการถนนปลอดขยะ (รับผิดชอบในเขตแต่ละหมู่บ้าน)
ด้านการศึกษา
     1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ และโรงเรียนพื้นที่ราบสูงของกรมการศึกษานอกโรงเรียนให้ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
     2. สนับสนุนสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา
     3. สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนักเรียนด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้
     4. สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
     5. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน
     6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้สนใจ เช่น กิจกรรมทางด้านภาษา ดนตรี งานฝีมือ คอมพิวเตอร์ สอนพิเศษวิชาต่างๆ เป็นต้น
ด้านสาธารณสุข
     1. จัดซื้อหรือจัดสร้างให้มีเตาเผาขยะในตำบล
     2. จัดทำโครงการเปลี่ยนขยะให้มีค่า
     3. จัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนตำบลป่าตึง
     4. จัดทำโครงการสาธารณสุขสัญจร เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง
     5. จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาเคมี เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการเกิดและแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
     6. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
     7. ประสานงานกับสถานีอนามัยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่ออย่างสม่ำเสมอ
     8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำบัญชีคัดกรองโรคของผู้ป่วยทุกคนในตำบล
     9. จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ อสม. ในพื้นที่
   10. จัดให้มีงบประมาณรองรับเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
   11. ส่งเสริมพร้อมสนับสนุนให้มีการจัดทำลานกีฬาของแต่ละหมู่บ้าน และจัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้กับคนทุกกลุ่มอายุ ให้ครอบคลุมทั่วถึง (โครงการขยับกายสบายชีวี)
ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
     1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
     2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
     3. สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ เด็กและเยาวชน (โครงการอุ้ยสอนหลาน)
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมของทุกศาสนาในตำบลป่าตึง
ด้านสังคม
     1. จัดให้มีการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสให้มากขึ้น เพื่อให้พ้นจากความเดือดร้อนและดำรงชีวิตอยู่ได้ตามสมควรแก่ฐานะ
     2. ให้การสงเคราะห์บ้านเอื้ออาทรเพิ่มขึ้น
     3. สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
     4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชนด้วยความเสมอภาค
     5. ส่งเสริมการลด ละ เลิกอบายมุขในชุมชน พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้
     6. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการอบรม เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสมาชิกตำรวจบ้าน (สตบ.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1. ปรับปรุงและก่อสร้างถนน คสล., ลาดยาง, ลูกรัง, หินคลุกและสะพาน ในเขตหมู่บ้าน รวมทั้งถนนเพื่อการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกอย่างทั่วถึง
     2. จัดให้มีการดูแลรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณตรอก ซอย และถนนในเขตหมู่บ้าน
     3. จัดระบบการคมนาคมและจราจรในหมู่บ้าน เช่น ป้ายเตือน, ทางแยก, ทางร่วม และอื่นๆ
     4. ขยายเขตไฟฟ้า ประปา และระบบการสื่อสารให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
     5. ประสานกรม, กอง, อำเภอ, อบจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำงบประมาณเข้ามาดำเนินการพัฒนาตำบล

บ้านเล่าฝู่, banlaofu, ban laofu

posted on 11 Jun 2010 15:38 by fluktee
หมู่ที่ 20

บ้านเล่าฝู่
บ้านบริวาร : บ้านจะหยี, บ้านโป่งขม,
บ้านโป่งป่าแขม, บ้านอาหลู่
ผู้ใหญ่บ้าน : นาย อนันทน์  อภิโชคสถาพร

edit @ 11 Jun 2010 15:54:36 by อาดุลย์

edit @ 31 Aug 2010 11:32:22 by อาดุลย์

ติดต่อทำงานต่างประเทศ

ardul-jobstaiwan. blogspot. com

http://attractionsinpatung.blogspot.com/

flamboyancecarinthailand. blogspot. com

chiangrailaofu. blogspot. com

 

ประวัติความเป็นมา

ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 โดยแยกมาจากตำบลแม่จัน ราษฎร์ส่วนใหญ่มาจาก จ.เชียงใหม่ และ ลำพูน ในอดีตที่ผ่านมา ต.ป่าตึง จะมีต้นตึงเป็นจำนวนมาก ราษฎร์จึงตั้งชื่อว่า "ต.ป่าตึง" ขณะนี้มีประชากรจำนวน 21,900 คน 3,267 หลังคาเรือน ทั้งสองข้างมีที่ราบลุ่มอยู่ระหว่างกลาง มีแม่น้ำจันไหลผ่าน เนื้อที่ 220 ตร.กม.

 สภาพทั่วไปของตำบล

ด้านการปกครอง มีหมู่บ้านทั้งหมด 20 หมู่บ้าน แยกเป็นชาวเขา 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 15, 16, 17,20 และ 19

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ จรด ต.ป่าซาง และ ต.แม่สลอง อ.แม่จัน, อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ทิศใต้ จรด ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก จรด ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก จรด ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 17,949 คน และจำนวนหลังคาเรือน 6,564 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, รับจ้าง, ค้าขาย, ทอผ้า, ปักผ้า

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1. โป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11
2. น้ำตกห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15
3. น้ำตกปางสา หมู่ที่ 17
4. หมู่บ้านชาวเขา หมู่ที่ 15, 16, 17, 19
5. อบต.ป่าตึง (อบต.ต้นแบบภาคเหนือ)
6. น้ำตกตาดทอง หมู่ที่ 7
7. อุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง หมู่ที่ 13

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์

flamboyancecarinthailand. blogspot. com

ardul-jobstaiwan. blogspot. com

chiangrailaofu. blogspot. com

addtothegreatgrandmother. blogspot. com

chordguitarfullsong. blogspot. com

edit @ 31 Aug 2010 11:45:27 by อาดุลย์